Search form

มาระโก 10:12

12ถ้า​แม่ญิง​คน​ใด​ละ​ผัว​เก่า​แล้ว​ไป​เอา​ผัว​ใหม่ คน​นั้น​ก็​เยียะ​ผิด​เรื่อง​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี​ต่อ​ผัว​เก่า​เหมือน​กั๋น”