Search form

มาระโก 10:15

15เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​ใผ​คน​ใด​บ่ฮับ​เอา​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​เหมือน​หละอ่อน​หมู่​นี้ คน​นั้น​ก็​จะ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ตึง​บ่ได้”