Search form

มาระโก 10:17

เศรษฐี​หนุ่ม

17ใน​เวลา​ตี้​พระเยซู​ก่ำลัง​เตียว​ไป​ต๋าม​หน​ตาง​นั้น มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​ล่น​เข้า​มา​คุกเข่า​ลง​ต่อ​หน้า​พระองค์​ถาม​ว่า “อาจ๋ารย์​ผู้​ดี​เลิศ ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​เยียะ​ความ​ดี​อะหยัง​พ่อง​เถิง​จะ​ได้​จีวิต​นิรันดร์”