Search form

มาระโก 10:21

21พระเยซู​ปัก​ต๋า​ผ่อ​เขา​ก็​ฮู้สึก​ฮัก​เขา​จึง​อู้​ว่า “แต่​ต้าน​ยัง​บ่ได้​เยียะ​แหม​อย่าง​นึ่ง คือ​หื้อ​ไป​ขาย​ของ​กู้​อย่าง​ตี้​ต้าน​มี​อยู่ แล้ว​เอา​สตางค์​ไป​แจก​คน​ตุ๊ก​คน​จ๋น ต้าน​จึง​จะ​มี​สมบัติ​ใน​สวรรค์ แล้ว​ตวย​เฮา​มา​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา​เต๊อะ”