Search form

มาระโก 10:29

29พระเยซู​ตอบ​เขา​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​ใผ​คน​ใด​ตี้​ละ​บ้าน ละ​ปี้น้อง ละ​ป้อ​แม่ ละ​ลูกๆ กาว่า​ละ​ไฮ่​นา​ย้อน​หัน​แก่​เฮา​ตึง​ข่าวดี​ของ​เฮา