Search form

มาระโก 10:31

31แต่​มี​หลาย​คน​ตี้​เป๋น​คน​ตัง​เก๊า​ใน​ต๋อน​นี้ จะ​ก๋าย​เป๋น​คน​ตัง​ป๋าย กับ​คน​ตัง​ป๋าย​ต๋อน​นี้ จะ​ก๋าย​ไป​เป๋น​คน​ตัง​เก๊า”