Search form

มาระโก 10:32

พระเยซู​อู้​เถิง​ความ​ต๋าย​ของ​พระองค์​แหม​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สาม

32เมื่อ​ก่ำลัง​เตียว​ตาง​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม พระเยซู​เตียว​นำ​หน้า​หมู่​เขา​ไป​ก่อน หมู่​สาวก​ปา​กั๋น​งืด​ใน​ใจ๋ คน​ตี้​เตียว​ตวย​หลัง​ก็​กั๋ว​ขึ้น​มา พระเยซู​ปา​หมู่​สาวก​ตึง​สิบ​สอง​คน​นั้น​ออก​จาก​คน​ตังหลาย​แหม แล้ว​อู้​เรื่อง​เหตุก๋ารณ์​ตี้​จะ​เกิด​ขึ้น​กับ​พระองค์​หื้อ​หมู่​เขา​ฟัง