Search form

มาระโก 10:33

33พระองค์​บอก​หมู่​เขา​ว่า “ผ่อ​เน่อ หมู่​เฮา​ก่ำลัง​จะ​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​บุตรมนุษย์​จะ​ถูก​หักหลัง​หื้อ​อยู่​ใน​อำนาจ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์ เขา​หมู่​นั้น​จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ต้าน​เถิง​ต๋าย แล้ว​จะ​มอบ​ต้าน​หื้อ​กับ​คน​ต่างจ้าด