Search form

มาระโก 10:47

47เมื่อ​เขา​ได้ยิน​ว่า​พระเยซู​จาว​เมือง​นาซาเร็ธ​ก่ำลัง​เตียว​ก๋าย​มา เขา​ก็​ฮ้อง​เอิ้น​เสียง​ดัง​ว่า “บุตร​ของ​กษัตริย์​ดาวิด ขอ​โผด​อินดู​ข้า​ตวย​เต๊อะ”