Search form

มาระโก 11:1

ก๋าน​เข้า​กรุง​เยรูซาเล็ม

1เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​เข้า​มา​ใก้​จะ​แผว​กรุง​เยรูซาเล็ม ก็​มา​แผว​หมู่​บ้าน​เบธฟายี​กับ​หมู่​บ้าน​เบธานี​ตี้​บน​ดอย​บ่ากอกเทศ พระองค์​ใจ๊​สาวก​สอง​คน​เข้า​ไป​ก่อน