Search form

มาระโก 11:11

11เมื่อ​พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​แล้ว ก็​เข้า​ไป​ใน​บริเวณ​พระวิหาร​เตียว​ผ่อ​สิ่ง​ตังหลาย​ตังมวล​จ๋น​ใคว่​หมด แต่​ต๋อน​นั้น​ก็​เกือบ​มืด​นัก​แก​แล้ว จึง​ออก​ไป​หมู่​บ้าน​เบธานี​กับ​หมู่​สาวก​สิบ​สอง​คน