Search form

มาระโก 11:23

23เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​ใผ​คน​ใด​จะ​สั่ง​ดอย​ม่อน​นี้​ว่า ‘จง​ย้าย​ลง​ไป​ใน​ทะเล​เหีย’ โดย​บ่สงสัย​เลย แต่​เจื้อ​ว่า​จะ​เป๋น​ต๋าม​ตี้​สั่ง​นั้น ก็​จะ​เป๋น​ไป​จาอั้น