Search form

มาระโก 11:24

24ย้อน​จาอี้​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ต้าน​จะ​อธิษฐาน​ขอ​สิ่ง​ใด ถ้า​ต้าน​เจื้อ​ว่า​จะ​ได้ฮับ ต้าน​ก็​จะ​ได้ฮับ​ต๋าม​นั้น​แต๊ๆ