Search form

มาระโก 11:25

25ต๋อน​ก่ำลัง​อธิษฐาน​อยู่ ถ้า​กึ๊ด​ได้​ว่า​ต้าน​มี​เรื่อง​ผิดอก​ผิดใจ๋​ใผ​อยู่ ก็​ยกโต้ษ​หื้อ​คน​นั้น​เหีย​ก่อน แล้ว​พระบิดา​ของ​ต้าน​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​ก็​จะ​โผด​ยกโต้ษ​หื้อ​ต้าน​เหมือน​กั๋น