Search form

มาระโก 11:26

26แต่​ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​บ่ยอม​ยกโต้ษ​หื้อ​ใผ พระบิดา​ของ​ต้าน​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ ก็​จะ​บ่ยอม​โผด​ยกโต้ษ​หื้อ​ต้าน​เหมือน​กั๋น”