Search form

มาระโก 11:27

หมู่​ผู้​นำ​สงสัย​ใน​สิทธิ​อำนาจ​ของ​พระเยซู

27พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​เข้า​มา​กรุง​เยรูซาเล็ม​แหม เมื่อ​พระเยซู​ก่ำลัง​เตียว​อยู่​ตี้​บริเวณ​พระวิหาร หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​ตึง​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​เข้า​มา​ถาม​พระองค์​ว่า