Search form

มาระโก 11:3

3ถ้า​มี​คน​ถาม​ว่า ‘หมู่​ต้าน​เยียะ​จาอี้​เยียะ​หยัง’ หื้อ​ตอบ​เขา​ว่า ‘องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ต้องก๋าน​ใจ๊​สัก​กำเดียว แล้ว​จะ​เอา​มา​คืน​หื้อ​ตี้​เก่า’ ”