Search form

มาระโก 12:10

10ต้าน​ตังหลาย​บ่เกย​อ่าน​พระคัมภีร์​ข้อ​นี้​กา ตี้​ว่า

‘ศิลา​ตี้​สล่า​แป๋ง​เฮือน​เอา​ขว้าง​ไป​แล้ว​นั้น

ป๋ากฏ​ว่า​เป๋น​ศิลามุมเอก