Search form

มาระโก 12:13

มี​คน​ถาม​เกี่ยวกับ​ก๋าน​เสีย​ภาษี

13แล้ว​หมู่​เขา​ส่ง​หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​ของ​เฮโรด​ไป​หา​พระเยซู เปื้อ​จะ​แน​ยับ​ผิด​ใน​กำ​อู้​กำ​จ๋า​ของ​พระองค์