Search form

มาระโก 12:14

14เมื่อ​มา​แผว​แล้ว หมู่​เขา​ก็​ถาม​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์ หมู่​เฮา​ฮู้​ว่า​อาจ๋ารย์​เป๋น​คน​ซื่อสัตย์ บ่ได้​เอาใจ๋​ใผ กับ​บ่หันแก่​หน้า​ใผ​เลย แต่​สอน​เรื่อง​ตาง​ของ​พระเจ้า​ต๋าม​ความ​จริง ขอ​บอก​เฮา​ว่า​ถูก​กาว่า​บ่ถูก​ตี้​จะ​เสีย​ภาษี​หื้อ​ซีซาร์ เฮา​ควร​จะ​เสีย​ดี​กาว่า​บ่ควร​เสีย​ดี”