Search form

มาระโก 12:21

21น้องบ่าว​คน​ตี้​สอง​ก็​ฮับ​เอา​ปี้ใป๊​มา​เป๋น​เมีย แล้ว​ก็​ต๋าย​ไป​ยัง​บ่มี​ลูก​เตื้อ น้อง​คน​ตี้​สาม​ก็​ฮับ​เอา​ปี้ใป๊​มา​เป๋น​เมีย​แหม แล้ว​เขา​ก็​ต๋าย​ไป​ยัง​บ่มี​ลูก​เหมือน​กั๋น