Search form

มาระโก 12:22

22ปี้น้อง​ตึง​เจ็ด​คน​นี้​เอา​แม่ญิง​คน​นั้น​มา​เป๋น​เมีย แต่​ก็​ต๋าย​โดย​บ่มี​ลูก แล้ว​สุดต๊าย​แม่ญิง​คน​นั้น​ก็​ต๋าย​ตวย