Search form

มาระโก 12:24

24พระเยซู​บอก​หมู่​เขา​ว่า “ใน​ข้อ​นี้​หมู่​ต้าน​เข้าใจ๋​ผิด​แล้ว ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​บ่เข้าใจ๋​พระคัมภีร์​กับ​บ่ฮู้จัก​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า