Search form

มาระโก 12:26

26ส่วน​เรื่อง​คน​ต๋าย​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ก่อ หมู่​ต้าน​บ่เกย​อ่าน​เรื่อง​คุ่ม​ไม้​ตี้​บ่ไหม้​ไฟ​ใน​หนังสือ​ตี้​โมเสส​เขียน​กา พระเจ้า​อู้​กับ​โมเสส​ว่า ‘เฮา​เป๋น​พระเจ้า​ตี้​อับราฮัม อิสอัค กับ​ยาโคบ​นับถือ’