Search form

มาระโก 12:28

บท​บัญญัติ​ข้อ​สำคัญ​ตี้​สุด

28มี​ธรรมาจ๋ารย์​คน​นึ่ง​เข้า​มา​ได้ยิน​หมู่​เขา​เถียง​พระเยซู ก็​หัน​ว่า​พระองค์​ตอบ​หมู่​เขา​ได้​ดี​จึง​ถาม​พระองค์​ว่า “ใน​บท​บัญญัติ​ตึง​หมด​ข้อ​ใด​สำคัญ​เหลือ​เปิ้น”