Search form

มาระโก 12:32

32แล้ว​ธรรมาจ๋ารย์​คน​นั้น​อู้​ว่า “ดี​แล้ว​อาจ๋ารย์ ต้าน​อู้​ถูก​แต๊ๆ ว่า​พระเจ้า​มี​แต่​องค์​เดียว นอกจาก​พระองค์​แล้ว​บ่มี​พระเจ้า​อื่น​แหม