Search form

มาระโก 12:34

34เมื่อ​พระเยซู​หัน​ว่า​คน​นั้น​ตอบ​อย่าง​มี​ผญา​ปั๋ญญา จึง​อู้​กับ​เขา​ว่า “ต้าน​ก็​ใก้​ตี้​จะ​เป๋น​คน​ของ​พระเจ้า​มา​นักแก​แล้ว” ตั้งแต่​นั้น​ไป​ก็​บ่มี​ใผ​ก้า​ถาม​พระองค์​แหม