Search form

มาระโก 12:35

กำ​ถาม​เกี่ยวกับ​เจื๊อ​สาย​ของ​ดาวิด

35ต๋อน​ตี้​พระเยซู​สั่ง​สอน​อยู่​ใน​พระวิหาร พระองค์​ถาม​คน​ตังหลาย​ว่า “ตี้​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​ว่า​พระคริสต์​เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​นั้น เป๋น​ไป​ได้​จาใด