Search form

มาระโก 12:36

36ย้อน​ว่า​ตั๋ว​กษัตริย์​ดาวิด​อู้​เถิง​พระคริสต์​โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ว่า

‘พระเจ้า​อู้​กับ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​ว่า

“หื้อ​นั่ง​ตัง​ขวา​มือ​ของ​เฮา

จ๋น​เต๊า​ฮอด​เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​ศัตรู๋​ของ​ต้าน​อยู่​ลุ่ม​ปื๊น​ตี๋น​ของ​ต้าน” ’