Search form

มาระโก 12:38

38ต๋อน​ตี้​พระเยซู​สอน​ก็​อู้​ว่า “หื้อ​หละวัง​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​ไว้​หื้อ​ดีๆ หมู่​เขา​ซอบ​นุ่ง​เสื้อ​คุม​ยาว​เตียว​ไป​เตียว​มา แล้ว​ซอบ​หื้อ​คน​ไหว้​ก๋าง​กาด​ก๋าง​ลี