Search form

มาระโก 12:43

43พระเยซู​ฮ้อง​หมู่​สาวก​เข้า​มา​บอก​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า แม่​หม้าย​ตุ๊ก​คน​นี้ จ่อม​สตางค์​นัก​เหลือ​คน​ตังหลาย​หมู่​นั้น​ก่อน