Search form

มาระโก 13:29

29ก็​เหมือน​เดียว​กั๋น เมื่อ​หมู่​ต้าน​หัน​เหตุก๋ารณ์​ตี้​เฮา​บอก​แล้ว​นั้น​เกิด​ขึ้น ก็​หื้อ​ฮู้​ว่า​ใก้​เถิง​เวลา​ตี้​พระองค์​จะ​ปิ๊ก​มา ใก้​จะ​เถิง​เวลา​แต๊ๆ แล้ว​เน่อ