Search form

มาระโก 13:8

8ประเทศ​นึ่ง​จะ​สู้ฮบ​กับ​แหม​ประเทศ​นึ่ง อาณาจักร​นึ่ง​ก็​จะ​สู้ฮบ​กับ​แหม​อาณาจักร​นึ่ง จะ​เกิด​ก๋าน​กั้น​ข้าว​อยาก​น้ำ กับ​แผ่นดิน​จะ​ไหว​หลาย​ตี้ เหตุก๋ารณ์​หมู่​นี้​ก็​เผียบ​เหมือน​ก๋าน​ตั้งเก๊า​เจ็บ​ต๊อง​ก่อน​เกิด​ลูก