Search form

มาระโก 14:10

ยูดาส​ตกลง​จ้วย​ศัตรู๋​ยับ​พระเยซู

10แล้ว​ยูดาส​อิสคาริโอท​ตี้​เป๋น​สาวก​คน​นึ่ง​ใน​สิบ​สอง​คน​ของ​พระเยซู ไป​หา​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​เปื้อ​จะ​หักหลัง​พระองค์​หื้อ​หมู่​เขา​ยับ