Search form

มาระโก 14:25

25เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​หมู่​ต้าน​ว่า เฮา​จะ​บ่กิ๋น​เหล้า​องุ่น​แหม​ต่อ​ไป จ๋น​กว่า​จะ​เถิง​วัน​นั้น​ตี้​เฮา​จะ​กิ๋น​ตวย​กั๋น​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า แต่​จะ​กิ๋น​ใน​ความหมาย​แบบ​ใหม่”