Search form

มาระโก 14:27

พระเยซู​ตวายตั๊ก​ว่า​เปโตร​จะ​ละ​พระองค์

27พระเยซู​อู้​กับ​หมู่​สาวก​ว่า “หมู่​ต้าน​จะ​หนี​ละ​เฮา​ไป​เหีย​หมด ย้อน​มี​กำ​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

‘พระเจ้า​จะ​ฆ่า​คน​เลี้ยง​แกะ

แล้ว​แกะ​หมู่​นั้น​จะ​แตก​ขะแล​ขะแจ​หนี​ไป​หมด’