Search form

มาระโก 14:35

35แล้ว​พระองค์​เตียว​ห่าง​ออก​ไป​หน้อย ก็​คุก​เข่า​ลง​ปื๊น​ดิน แล้ว​อธิษฐาน​ขอ​หื้อ​เวลา​แห่ง​ความ​ตุ๊กยาก​นี้ ป๊น​ไป​จาก​พระองค์​เหีย​ถ้า​เป๋น​ไป​ได้