Search form

มาระโก 14:36

36พระองค์​อ้อนวอน​ว่า “อับบา พระบิดา​เจ้าข้า พระองค์​สามารถ​เยียะ​สิ่ง​ตึง​มวล​ได้ ขอ​หื้อ​ถ้วย​แห่ง​ความ​ตุ๊กยาก​นี้​ป๊น​ไป​จาก​ข้า​พระองค์​เหีย​เต๊อะ แต่​ขอ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์ บ่ใจ้​ของ​ข้า​พระองค์”