Search form

มาระโก 14:49

49เฮา​อยู่​ตวย​กับ​สั่ง​สอน​หมู่​ต้าน​กู้​วัน​ใน​พระวิหาร ต้าน​ตังหลาย​ก็​บ่มา​ยับ​เฮา แต่​ตี้​เกิด​ขึ้น​ตึงหมด​นี้​ก็​เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์”