Search form

มาระโก 14:53

พระเยซู​อยู่​ต่อ​หน้า​สภา​แซนเฮดริน

53หมู่​เขา​ปา​พระเยซู​ไป​หา​มหา​ปุโรหิต ตี้​หั้น​มี​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต หมู่​ธรรมาจ๋ารย์ กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​มา​จุมนุม​กั๋น​อยู่