Search form

มาระโก 14:60

60มหา​ปุโรหิต​จึง​ลุก​ยืน​ขึ้น​ก๋าง​หมู่​คน​ตี้​จุมนุม​กั๋น​นั้น ถาม​พระเยซู​ว่า “ต้าน​จะ​บ่แก้​ตั๋ว​ใน​กำ​กล่าวหา​ตี้​หมู่​เขา​ว่า​มา​นี่​พ่อง​กา”