Search form

มาระโก 14:64

64ต้าน​ตังหลาย​ก็​ได้ยิน​เขา​อู้​หมิ่น​ประมาท​พระเจ้า​แล้ว ต้าน​ตังหลาย​กึ๊ด​จาใด​พ่อง”

หมู่​เขา​ตัดสิน​ว่า​พระเยซู​เปิง​ฮับ​โต้ษ​เถิง​ต๋าย