Search form

มาระโก 14:66

เปโตร​ปฏิเสธ​พระเยซู

66ต๋อน​ตี้​เปโตร​ก่ำลัง​นั่ง​อยู่​ตี้​ก๋าง​ข่วง​บ้าน​นั้น มี​สาวใจ๊​คน​นึ่ง​ของ​มหา​ปุโรหิต​เตียว​เข้า​มา