Search form

มาระโก 14:67

67นาง​หัน​เปโตร​นั่ง​หิง​ไฟ​อยู่ ก็​เข้า​ไป​ส่อง​ผ่อ​หน้า​ใก้ๆ แล้ว​อู้​ว่า “ต้าน​ก็​อยู่​ตวย​เยซู​จาว​เมือง​นาซาเร็ธ​ตวย​บ่ใจ้​กา”