Search form

มาระโก 14:9

9เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​หมู่​ต้าน​ว่า บ่ว่า​คน​จะ​บอก​ข่าวดี​ไป​ตี้​ไหน​ก็​ต๋าม​ใน​โลก เขา​ก็​จะ​เล่า​เรื่อง​ตี้​นาง​เยียะ​นี้​เป๋น​ก๋าน​ระลึก​เถิง​นาง​ตวย”