Search form

มาระโก 15:29

29คน​ตังหลาย​ตี้​เตียว​ก๋าย​ไป​ก๋าย​มา ปา​กั๋น​สว่าย​หน้า​อู้​หยาม​พระองค์​ว่า “เฮอะ​เหอ เจ้า​เป๋น​คน​ตี้​อู้​ว่า​จะ​ทำลาย​พระวิหาร แล้ว​จะ​แป๋ง​ขึ้น​ใหม่​ใน​สาม​วัน​บ่ใจ้​กา