Search form

มาระโก 15:43

43โยเซฟ​จาว​อาริมาเธีย​ก้า​ไป​หา​ปีลาต​เปื้อ​ขอ​ศพ​พระเยซู เขา​เป๋น​สมาชิก​ตี้​มี​จื้อเสียง​ดี​ของ​สภา​แซนเฮดริน เป๋น​คน​ตี้​รอ​ถ้า​วัน​เวลา​ตี้​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​จะ​มา​เถิง