Search form

มาระโก 16:12

พระเยซู​ป๋ากฏ​หื้อ​สาวก​สอง​คน​หัน

12หลังจาก​นั้น​มี​สอง​คน​ตี้​เกย​ติดต๋าม​พระเยซู​ก่ำลัง​เตียวตาง​ไป​บ้าน​นอก พระเยซู​ป๋ากฏ​หื้อ​สอง​คน​นี้​หัน​แต่​เป๋น​สภาพ​บ่เหมือน​เก่า