Search form

มาระโก 16:19

พระเจ้า​ฮับ​พระเยซู​ขึ้น​สวรรค์

19เมื่อ​พระเยซู​อู้​กับ​หมู่​เขา​จบ​แล้ว พระเจ้า​ก็​ฮับ​พระองค์​ขึ้น​ไป​สวรรค์​หื้อ​นั่ง​ตัง​เผิก​ขวา​ของ​พระองค์