Search form

มาระโก 16:6

6ป้อจาย​หนุ่ม​คน​นั้น​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “บ่ถ้า​ตกใจ๋​เน่อ หมู่​เจ้า​มา​หา​พระเยซู​จาว​เมือง​นาซาเร็ธ​ตี้​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​นั้น​กา พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว พระองค์​บ่ได้​อยู่​ตี้​นี่ ผ่อ​ตั๊ด​ตี้​หมู่​เขา​วาง​ศพ​ของ​พระองค์​แหล่